sasa

Kolejna sesja rady miasta zakończyła się uchwaleniem budżetu na nowy rok, co poza tym?

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przedstawił swoje działania w okresie międzysesyjnym od 1 grudnia. Brał udział m.in. w posiedzeniu zarządu lokalnej grupy działania PROWENT, gdzie ustalono plan na kolejne lata, w spotkaniu w WFOŚiW w sprawie zawiązanej z gospodarką ściekami na terenie gminy, spotkaniu z dyrektorami dąbrowskich szkół, gdzie podsumowano program poprawy kształcenia w latach 2012-15, co polegało na wspólnym wyszukiwaniu problemów w kształceniu i pedagogizowaniu dzieci. W tym czasie również odbyło się posiedzenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Dąbrowskiego. Złożono wniosek na zakup sceny z nagłośnieniem, która mogłaby być wykorzystywana podczas wydarzeń plenerowych, które odbywałyby się na terenie powiatu dąbrowskiego. Burmistrz poinformował o potrzebie reorganizacji ruchu na ul. Matejki w okolicy szkoły podstawowej. Zaznaczył, że rodzice przybywający z dziećmi do szkoły powodują duże zatłoczenie w tym miejscu, co wpływa na spadek bezpieczeństwa. Rozważane jest tam prowadzenie ruchu jednokierunkowego. Brak było zapytań i interpelacji radnych na minionej sesji.
Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami, które przechodziły bez większych sprzeciwów. Szersze omówienie nastąpiło przed głosowaniem nad uchwałą budżetową na rok 2016. Poszczególne pozycje budżetowe przedstawił w obszernej wypowiedzi radny Marcin Grabka. Wskazywał on, że jest to połączenie wielu potrzeb i spraw ludzi z wieloma koniecznymi wydatkami. Po wypowiedzi radnego głos zabrał burmistrz. Zdaje sobie sprawę, że budżet nie jest zadowalający dla wszystkich, ale jest kompromisem – zaznaczył. Mówił także o dużej liczbie wydatków majątkowych. Zapewnił o poszukiwaniu zewnętrznych źródeł w trakcie trwania roku budżetowego. Poruszona została również kwestia ok. 150 tys. zł podatku, z którym zalega szpital powiatowy wobec gminy. Zadeklarowano brak możliwości umorzenia tych pieniędzy. Burmistrz dziękował radnym oraz mieszkańcom za współpracę w minionym roku. Zarówno za propozycje i pochwały, jak również za krytyczne uwagi. Krzysztof Kaczmarski odniósł się do łączenia funkcji zastępcy burmistrza z sekretarzem przez Stanisława Ryczka. Pozytywnie odniósł się do tego modelu pracy organów wykonawczych gminy i zaznaczył, że w ten sposób udało się w 2015 roku oszczędzić ok. 200 tys. złotych. Włodarz miasta odniósł się także do propozycji budżetu obywatelskiego i zapowiedział jego wprowadzenie po pierwszym kwartale 2016 roku. W dyskusji nad budżetem głos zabrało 3 radnych. Wiceprzewodnicząca Bogusława Serwica wyraziła poparcie i potwierdziła, że jest to budżet kompromisowy. Przypomniała również o remoncie szkoły w Smęgorzowie. Radny Jacek Świętek wyraził nadzieję, że nastąpi refleksja nad budżetem obywatelskim. Zaproponował przeniesienie tego na fundusze sołeckie. Marnym pomysłem jest to, żeby wieś walczyła przeciwko wsi, a budżet obywatelski można zastosować w samym mieście – mówił radny. Przypomniał również o budowie boiska w Laskówce Chorąskiej oraz zadeklarował poparcie dla uchwały. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, wszyscy poparli budżet w zaproponowanym formacie.
Uchwałą, która przyniosła poróżnienie wśród radnych była likwidacja filii szkoły w Sutkowie. Radny Bogdan Pawelec w emocjonalny sposób odniósł się do tego pomysłu. Wyraził jednoznacznie negatywne stanowisko w tej sprawie. Jednak nie otrzymał on słownego wsparcia od żadnego z radnych. Przystąpiono do głosowania gdzie 14 radnych było za likwidacją, 3 wstrzymało się od głosu oraz jeden był przeciw.
Kolejną sprawą, nad którą rozpoczęto dyskusje była planowana budowa ścieżki rowerowej na obecnym nasypie kolejowym Szczucinki. Trasa miałaby łączyć Tarnów ze Szczucinem. Tę kwestię zaproponowano poddać pod dyskusję z mieszkańcami. Burmistrz mówił o tym, że mało prawdopodobne jest to, żeby uruchomiono regularną linię kolejową, zaznaczył jednak, że wszystko będzie rozważane. Argumentem za jest to, że budowę ścieżki finansowałby zarząd województwa, a nie lokalne samorządy. Jeden z sołtysów wyraził głos sprzeciwu w tej sprawie. Zaproponował, aby ścieżki rowerowe poprowadzić wzdłuż dróg. Radny Andrzej Buśko odniósł się z głosem odmiennym i powiedział, że trzeba wykorzystać dofinansowanie od marszałka województwa. Wsparła go również radna Bogusława Serwicka.

(Marek Mosio)